Lập đường dây nóng trong kỳ thi THPT quốc gia 2015

 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để thực hiện tốt công tác thanh tra thi THPT quốc gia 2015, sẽ thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm trong suốt quá trình coi thi, chấm thi.

Thanh tra giáo dục các cấp sẽ tiếp nhận thông tin và giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp nhận được tố cáo vi phạm quy chế thi, cơ quan thanh tra giáo dục sẽ tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia, pháp luật về tố cáo.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn cụ thể công tác thanh tra thi THPT quốc gia 2015. Theo đó, việc thanh tra thi THPT quốc gia 2015 phải đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm thay nhiệm vụ của hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Việc thanh tra giúp cơ quan quản lý nắm thông tin về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có), góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập tham gia thanh tra thi phải đảm bảo không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng tham dự kỳ thi tại địa điểm được thanh tra.

Đối với công tác chuẩn bị thi, cơ quan thanh tra sẽ thanh tra việc tiếp nhận đăng ký thi và lập hồ sơ thi; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi; việc tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho các thành phần tham gia kỳ thi; việc tổ chức in sao đề thi (nếu có); việc tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi.

Đối với công tác coi thi, sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi; thực hiện quy chế thi của thí sinh…

Trong công tác chấm thi, thanh tra việc thực hiện quy định về làm phách, quản lý bài thi, quản lý điểm thi; việc thực hiện các quy định về chấm thi của cán bộ chấm thi (bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận), cán bộ chấm kiểm tra…