nhaphoc

Tr°Ýng H Công nghiÇp thñc ph©m TP.HCM chÉ có 1.961/2.985 thí sinh trúng tuyÃn ã xác nh­n nh­p hÍc (tÉ lÇ 65%). ¢nh: Thí sinh và phå huynh ¿n nÙp hÓ s¡ nh­p hÍc vào tr°Ýng H Công NghiÇp Thñc Ph©m TP.HCM. ¢nh: Nh° Hùng.
nhaphoc
Đánh giá bài viêt này